BIRTHDAY Reception 30 August 2013

Dear all,

there are two ways to look at it: Either it is very sad that 10 years have now passed since I celebrated my 40 years anniversary and now at 50 I am really turning into a grumpy old man – or there is so much reason to celebrated that now I have turned a sharp corner while still in a good mental state and physical form. Though I cannot entirely rid myself from the former perspective I definitely choose take the latter view.

My Facebook profile states that I turned 50 years old 17 August 2013. In fact, my birthday certificate says that I was born in April 1962.

In any event, you are invited to my 50 years birthday reception in Copenhagen

Friday 30 August 2013 between 15:00 – 18:00 CET

Venue: Admiral Gjeddes Gaard, Store Kannikestraede 10, 1169 Copenhagen K. DENMARK. (Google map)

If you by chance is in Copenhagen that day and time, please come by and say hallo. But please, fill out and send the form below to say that you will be there, so we can plan food and stuff or sign up here at Facebook.

[contact-form][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’I will be there on 30 August!’ type=’checkbox’ required=’1’/][/contact-form]

I hope to see you in Copenhagen  30 August 2013 or somewhere and sometime else in the next 10 years 🙂

 

Udgivet i English | En kommentar

Bird & Bird reception

Den 1. maj 2013 fusionerede BvHD med det internationale advokatfirma, Bird & Bird.

Med fusionen har vi fået 1900 nye kollegaer fra 3 kontinenter og mere end 20 lande. Vi kan derfor tilbyde en dimension i international juridisk rådgivning, helt uden sidestykke i Danmark.

Vi glæder os samtidig til at fortsætte vores gode relationer og det gode samarbejde med vores mange klienter og samarbejdspartnere; blot sker det under et nyt navn og med flere varer på hylderne.

Vi er stolte og glade over fusionen, som vi gerne vil fejre med venner, samarbejdspartnere og klienter.

Vi inviterer derfor til reception og networking tirsdag den 4. juni 2013 kl. 15:00 – 18:00 på Kalkbrænderiløbskaj 4, 2100 København Ø

Der vil være rig lejlighed til at få tilfredsstillet smagsindtrykkene; både i form af spiselige og drikkelige lækkerier men også i form af moderne musik fra en veloplagt DJ i storform.

Vi glæder os ualmindelig meget til at se dig. Af hensyn til forberedelserne vil vi gerne høre, om du kommer. Tilmelding kan ske til denmark@twobirds.com.

Med venlig hilsen

Bird & Bird

Udgivet i Danish, IT-law | Tagget | 3 kommentarer

Hvorfor DNS spærringer (også) er problematiske

Der er mange forskellige grunde til at være skeptisk overfor DNS spærringer som et middel til bekæmpelse af forskellige former for kriminalitet, herunder ophavsretlige krænkelser, børneporno og andet. Følgende tre udfordringer er efter min opfattelse særlige problematiske:

1.    DNS spærringer er endnu et eksempel på, at man fra lovgivers side i forbindelse med retshåndhævelsen ”uddelegerer” beslutninger og ansvar til kommercielle aktører, hvis forretningsmodel ikke er møntet på at træffe beslutninger om håndhævelse af straffelovens bestemmelser og til at foretage vægtning af retssikkerhedsmæssige hensyn.

DNS spærringer gennemføres i Danmark gennem fogedretssystemet, idet en DNS spærring pålægges en internetudbyder gennem et fogedforbud. Et fogedforbud er et såkaldt foreløbigt retsmiddel, hvor den person eller virksomhed, som føler sig krænket, for eksempel i relation til noget ophavsretligt, går til fogedretten og beder om at få nedlagt et fogedforbud om en given handling ikke kun overfor den, som måtte foretage krænkelsen, men i høj grad også overfor en tredjemand, som netop ikke som det klare udgangspunkt foretager sig noget ulovligt. I dette tilfælde er den tredjemand, som fogedforbuddet i givet fald pålægges, en internetudbyder eller en anden ”mellemmand”, hvis rolle alene er at muliggøre trafik til det website eller den hjemmeside, hvor den ulovlige aktivitet foregår.

Det fundamentale problem er her, at mellemmanden ingen egentlig interesse har i, at en fogedsag om et fogedforbud afgøres på en måde, som sikrer den rigtige afvejning mellem retssikkerhed, bevisets stilling, kommercielle forhold etc. Mellemmanden er en kommerciel aktør, som helst så sig fri overhovedet for at deltage i sådanne retssager, og mellemmandens vurdering af, om man overhovedet ønsker at møde op og protestere mod fogedforbuddet er baseret på en simpel (måske ikke så simpel endda) cost benefit analyse af, hvad der er i mellemmandens egen interesse.

Det er min erfaring i forbindelse med de sager, som vi hos BvHD har været involveret i, at mellemmanden – i de fleste tilfælde en internetudbyder – ofte blot accepterer fogedforbuddet, da omkostningerne ved at gennemføre en fogedsag er ude af proportion med den fordel, der måtte være i, at fogedforbuddet – og derved DNS spærringen – ikke gennemføres. Tabet i forbindelse med en DNS spærring pålægges jo ikke internetudbyderen, men den, hvis server bliver spærret gennem DNS spærringen.

Udfordringen er således, at den legitime interesse i at bestride et fogedforbud, som er en grundlæggende del i selve processen ved nedlæggelse af et fogedforbud, ikke bliver tilstrækkeligt tilgodeset i forbindelse med de fleste fogedforretninger vedrørende DNS spærringer. Den overfor hvem fogedforbuddet nedlægges (”rekvisitus”) har i langt de fleste tilfælde ikke nogen økonomisk interesse i at bestride anmodningen om fogedforbuddet, og i mange tilfælde vælger vedkommende slet ikke at møde op i forbindelse med selve retshandlingen, hvorfor fogedforbuddet nedlægges nærmest automatisk.

2.    I forlængelse af ovennævnte under punkt 1 kan det i høj grad diskuteres, om fogedforbudsinstitutionen overhovedet er passende til at søge den form for kriminalitet forhindret, som de fleste DNS spærringer har til formål at forhindre. Fogedforbudsinstitutionen foregår som nævnt oftest ved en såkaldt civilretlig proces, hvor to private aktører og den krænkede part og den overfor hvem, fogedforbuddet skal nedlægges, benytter sig af fogedretten. Som nævnt foroven er dette allerede problematisk, da rekvisitus ofte ikke har en interesse i overhovedet at bestride en anmodning om et fogedforbud.

Derudover behandles anmodning om nedlægges af fogedforbud kun overfladisk, da fogedforbuddet er et såkaldt foreløbigt retsmiddel, hvor essensen i sagen henlægges til en efterfølgende ”justifikationssag”, der køres efter de almindelige regler om retssager. Der er således tale om, at den almindelige proces med førelse af vidner og andet ikke gennemføres i forbindelse med behandling af et fogedforbud, men udskydes til den efterfølgende retssag.

Efter min opfattelse er det problematisk, at der ikke er adgang til og gennemføres en reel og substantiel behandling af berettigelsen af et fogedforbud i forbindelse med fogedsagen, netop da den efterfølgende justifikationssag ofte ikke gennemføres. På samme måde som i forbindelse med selve anmodningen om fogedforbuddet, så vil den kommercielle mellemand ikke have nogen interesse i at bruge tid og kræfter på en efterfølgende justifikationssag.

Realiteten er derfor den, at en stor del af de anmodninger, der vedrører fogedforbuddet, og som udmønter sig i DNS spærringer, slet ikke realitetsbehandles. Den, hvis aktivitet DNS spærringen har til formål at forhindre, bliver næsten aldrig hørt i forbindelse med behandlingen – altså hverken under behandling af fogedforbudsanmodningen eller i forbindelse med den efterfølgende justifikationssag – endsige ofte aldrig er klar over, at der overhovedet behandles en anmodning om en foretagelse af en DNS spærring.

Man bør derfor efter min opfattelse overveje, om retsplejereglerne i forbindelse med fogedforbud ikke kun i forbindelse med DNS spærringer, men i forbindelse med alle situationer, hvor man involverer tredjemand i forbindelse med internetaktiviteter, bør ændres, således at enten indehaveren af den berørte hjemmeside eller den, som i øvrigt er det reelle mål for DNS spærringen, eller andet, indkaldes og høres under sagen, eller at der på anden måde i forbindelse med behandling af en anmodning om fogedforbud tages behørig hensyn til dennes interesser.

3.    Udover at de to ovennævnte punkter 1 og 2 er af væsentlig betydning for retssikkerheden, da man således i dag i vidt omfang ”outsourcer” en væsentlig del af beslutningerne vedrørende håndhævelse til kommercielle aktører, og da den egentlige genstand for et fogedforbuds interesser ikke bliver hørt, er der efter min opfattelse også helt generelle udfordringer i forbindelse med anvendelse af DNS spærringer.

Det kan i høj grad diskuteres, om DNS spærringer overhovedet er et effektivt middel til retshåndhævelse, og om således de udfordringer i forbindelse med retssikkerhed, som er nævnt foroven, står i et fornuftigt forhold til de fordele, der måtte være i forbindelse med mere effektiv retshåndhævelse.

Da DNS spærring er en afgørende indgriben i den fundamentale struktur for udveksling af data via internet, bør man være meget varsom med at tillade både offentlige myndigheder og private mellemmænd at gøre indgriben heri.

DNS er internettets adressebog og troværdigheden af denne adressebog er direkte proportionalt med den troværdighed, som internettet har som medium for udveksling af informationer.

Der vil nok i nogle tilfælde være rimelig grund til at iværksætte en DNS spærring, da alle andre rimelige midler for forhindring af den omfattede kriminalitet ikke er tilstede. Efter min opfattelse kan overdreven brug af DNS spærringer imidlertid kompromittere internettets integritet på en måde, hvor skaden for ellers legitime afsendere og modtagere af information via internettet skades i et omfang, der ikke retfærdiggør brugen af en DNS spærring.

Der er en risiko for, at det er ”for let” både for myndigheder og private aktører at bruge DNS spærringer, ikke blot i et ellers legitimt øjemed, men også som et taktisk pressionsmiddel i sager, hvor det ikke er sikkert, at der er tilstrækkeligt juridisk grundlag herfor.

Derfor anbefaler jeg, at brugen af DNS spærringer (og andre anvendelser af fogedforbud) underlægges en højere grad af kontrol end tilfældet er i dag.

Udgivet i Danish, IT-law, Lexlinux | Tagget | 3 kommentarer

“How to Create a Mind” by Ray Kurzweil

Ray Kurzweil's new book

Ray Kurzweil’s new book “How to Create a Mind: The Secrets of Human Thought Revealed”

Can you reverse engineer the human brain? When will we have computers that replicates or ventures beyond human intelligence? Will computers ever become conscious beings? What is “intelligence”? What is “consciousness”? Are we humans installed with a free will, and if this is so, how does this apply to computers?

These are indeed deep questions that are tough to answer. But in his book “How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed”, Ray Kurzweil comes up with intriguingly simple and intuitive answers though admittedly through complex analysis of areas such physics, chemistry, neuro- and computerscience where many – me included – will struggle to assess whether his is right or wrong.

What strikes me as truly different about Kurzweil’s analysis and conclusions are that they are made by a person who has extensive technical and indeed commercial experience with creating artificial intelligence (AI). As opposed to most other treaties on the subject that are made by 100% theoreticians that find their empiri in the vacuum of a laboratory. Kurzweil has succesfully applied his research and work to create voice recognition software based on AI. His inventions partly form the basis of a lot of widely used speech recognition applications such as Apple’s Siri.

Kurzweil’s core thesis is that the type of intelligence that distinguishes humans from other mammals is to be found in the workings of the neocortex. The neocortex is the outer layer of the cerebral hemispheres. The human neocortex is vastly larger than that of other mammals. All other animals than mammals do simply not have a neocortex. The neocortex holds neurons. A neuron is an electrically excitable cell that processes and transmits information through electrical and chemical signals. Kurzweil argues that these neurons serve as pattern recognizing modules linked together through dendrites and are exchanging information through electrical and chemical signals (“firing”).

The pattern recognizers are organized hierarchically. Lower level pattern recognizing modules hold information about “simple” things such a curves and edges and other shapes. The higher the level of hierarchy the more abstract the patterns. The many different pattern recognizers are organized in a hierarchy – explains Kurzweil – by algorithms based on Hidden Markov models (a mathematical concept that I do not fathom). When we perceive and try to make sense, our brains process information by these pattern hierarchies through a process of massive parallel computing. However, Kurzweil’s comparison to computer science and architecture does not end there. He also draw on the concept of redundancy and Shannon’s theorem on information, the works of Turing and von Neumann and much more.

As a layman I cannot assess whether Kurzweil has solved one of the great mystery of life: How does the brain work? Intuitively, however, I find his ideas to be an important step in the right direction. His very pragmatic approach makes his case even more plausible. As a believer in science, an optimistic rationalist and a big fan of Darwin, this book has had me subscribe to Kurzweil’s Pattern Recognition Theory of the Mind (PRTM).

If you have read other Kurzweil books and writing on the Singularity and his Law of Accelerating Returns, you will not find “How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed” a difficult read. For non-technical newbies it might be too complicated. That being said, I have no training with the natural science, including mathematics, and to me the book was a very enjoyable reading experience. I highly recommend “How to Create a Mind: The Secret of Human Thought Revealed” to everybody interested in our brains.

Udgivet i English, Openlife | Tagget , , , | En kommentar

JustEat raises another 64 million USD

Just-Eat, final fantasy 14 gil an European online food delivery service, asics tiger uomo with Danish origins announced 30 April 2012 that it had raised additional $64 million round of funding. Asics Gel Quantum 360 Femme Just-Eat acts as the middleman for restaurants and helps them take orders online. New Balance 373 homme Its third round of financing is led by the private equity group Vitruvian Partners (OpenBet, Asics Gel Lyte 5 Femme Rouge Unicom) , Nike Air Max Thea Homme Bleu along with follow-ons from existing investors including Index, Greylock and Redpoint. Adidas Zx Flux Homme Grise Danish CEO, Klaus Nyengaard, Nike Flyknit Lunar 2 homme has stated in a blog post that the new money will be used to expand its business in new market: “But there are so many growth opportunities out there in terms of new countries, consolidation/M&A opportunities, new technologies etc.

Udgivet i English, StartUp | Tagget , , , , , , | Kommentarer lukket til JustEat raises another 64 million USD

Danish EG acquires Norwegian NaviCom

EG-NaviCom logo

EG-NaviCom logo

The Danish EG group owned by venture capital firm Nordic Capital has through its ownership of Danish IT service company, adidas stan smith homme bleu EG AS, adidas zx 750 femme acquired the Norwegian IT company, New Balance 530 homme NaviCom AS. Asics Gel Lyte 3 Femme Grise This was announced on 5 January 2012. New Balance ct suede gum homme EG is one of Europe’s leading suppliers of business solutions based on Microsoft Dynamics which expands its Norwegian activities with the acquisition of NaviCom AS. Adidas Superstar Femme Fleur NaviCom supplies a sector-specific solution also based on Microsoft Dynamics AX and NAV. nike air max thea donna In the last quarter of 2011 EG acquired Thy Data A/S.

Udgivet i English, StartUp | Tagget , , , , | Kommentarer lukket til Danish EG acquires Norwegian NaviCom

Twitter Weekly Updates von Haller Ventures

Powered by Twitter Tools

Udgivet i Danish | Tagget | Kommentarer lukket til Twitter Weekly Updates von Haller Ventures