Valget mellem sole og shared registry


Debatten fortsætter heldigvis om den fremtidige administration af .dk domænet. Ikke blot diskuteres det, hvorvidt konstellationen af DIFO/DK-Hostmaster eller dotDK/Afilias skal stå for administrationen i fremtiden. Det diskuteres også nyligt, hvorvidt administrationen fremtidigt skal baseres på den såkaldte ”sole registry” model eller ”shared registry” model. Debatten er således både om .dk domænets politiske og tekniske/administrative fremtid.

Debatten om den tekniske/administrative fremtid, altså valget mellem ”sole registry” overfor ”shared registry”, kan nemt blive ret kompliceret. Jeg er efterhånden kommet til den erkendelse, at denne diskussion og beslutningen herom ikke bør være taget på nuværende tidspunkt, men at den bør lægges ud til bred diskussion i det danske internetsamfund og ultimativt bør besluttes af det politiske organ – dotDK eller DIFO – der i fremtiden kommer til at stå med det politiske ansvar for .dk administrationen i Danmark.

Når DIFO i sit tilbud til IT- og Telestyrelsen i forbindelse med det nyligt overståede udbud har valgt at forestå en model baseret på ”sole registry” modellen, skyldes det naturligvis først og fremmest, at det er netop den model, som DIFO har kørt på i de sidste ni år. Det er den model, som DIFO har forstand på gennem sit arbejde gennem DK-Hostmaster.

I udbudsvilkårene for IT- og Telestyrelsen blev det netop angivet, at tilbudsgiveren måtte vælge i sit tilbud mellem de to forskellige modeller, hvorfor DIFO valgte at basere sit tilbud på den eksisterende løsning. Det skal dertil siges, at dette ikke skete uden grundige overvejelser i DIFO, idet vi i DIFO’s bestyrelse havde flere længere strategimøder, hvor vi vurderede de forskellige løsninger overfor hinanden.

Man kan så sætte spørgsmål ved, hvorvidt DIFO traf den rette beslutning, og naturligvis også ved, hvorvidt DIFO med den nuværende repræsentation overhovedet var tilstrækkelig kompetente til at træffe et fornuftigt oplyst valg mellem de to modeller. I bakspejlet tror jeg dog, at det havde været bedre med mere input udefra.

Tilbage står vi så efter min opfattelse med et klart behov for, at netop valget mellem de to modeller nu kommer ud til offentlig vurdering, og at de to modller gennem en oplyst ikke-forhastet og fordomsfri proces bliver vurderet.

Det kan godt være, at den domænelov, der ligger til grund for udbuddet på dette område, har været uhensigtsmæssigt indrettet. Først skal her siges, at jeg så selv må påtage mig en del af skylden, da jeg selv var en del af det udvalg under Videnskabsministeriet, der fik til opgave at lave den betænkning og det forslag til domæneloven, som senere er blevet vedtaget af Folketinget, og som udbuddet er foretaget i henhold til.

Problemet med udbudet i domæneloven er nok, at der er lagt op til, at IT- og Telestyrelsen i forbindelse med selve udbudsprocessen og valget af vinderen skal tage stilling til, om den fremtidige administration skal foregå på baggrund af ”sole registry” overfor ”shared registry” modellen. Det synes jeg nu viser sig at være klart uhensigtsmæssigt. Udbuddet burde alene have gået på den politiske løsning i forbindelse med .dk administrationen. Det skulle således alene have været forskellige politiske konstellationer, der skulle have budt på at løse denne opgave.

Efterfølgende skulle den vindende politiske konstellation – i det konkrete tilfælde dotDK eller DIFO – som led i egen udbudsproces vælge den tekniske løsning og den konkrete implementering heraf, som fandtes mest hensigtsmæssigt.

Min holdning er således, at i dag bør beslutningen om valg af ”shared registry” overfor ”sole registry” model tages af den forening, der nu efter afklaring heraf i slutningen af denne måned, kommer til at fortsætte administrationen af .dk domænet. Dette bør foregå med en åben og demokratisk proces, hvor i sidste instans den ledelse, som den politiske forening har, træffer en beslutning, som ledelsen så bliver nødt til at stå til ansvar for overfor sine medlemmer fremadrettet.

Hvad betyder det så for valget mellem dotDK og DIFO? Ikke overraskende betyder dette, at der efter min opfattelse i den konkrete situation ikke er nogen som helst vej udenom at slutte op om DIFO. Det er alene i DIFO-regi, at det vil være realistisk, at en åben diskussion omkring det fremtidige valg mellem ”shared registry” og ”sole registry” vil kunne finde sted.

Jeg mener, at det er helt sikkert, at hvis man vælger at slutte op om dotDK foreningen, så er valget truffet uigenkaldeligt på forhånd. Det er ganske urealistisk, at en forening, der er etableret og finansieret af Afilias, og som jo netop har budt på en ”shared registry” løsning, på noget som helst tidspunkt, så længe der er en forbindelse mellem foreningen og Afilias, vil vælge nogen som helst anden løsning end den løsning, som Afilias står for og har finansieret deltagelsen i udbuddet på grundlag af, hvilket jo netop er ”shared registry” løsningen.

Her skal så nævnes, at vi jo, som jeg har nævnt i et tidligere indlæg, overhovedet ikke ved noget som helst konkret, der kan gøres gældende som juridisk bindende, endsige moralsk forpligtigende efterfølgende om, hvad relationen præcist mellem Afilias og dotDK vil være i fremtiden både for så vidt angår governance og for så vidt angår samarbejdsaftale om .dk administrationen. Endeligt kender vi jo heller ikke konkret Afilias’ tilbud.

Man kunne så mod min anbefaling om at vælge DIFO indvende, at sporene muligvis skræmmer. Hvordan kan man være sikker på, at DIFO vil medvirke til en åben debat, der kunne medføre, at forholdet mellem DK-Hostmaster i sin nuværende form blev ændret, måske ligefrem afviklet til fordel for et samarbejde med måske ligefrem Afilias og med ”shared registry” model. Dette er en bekymring, som jeg helt klart forstår, at mange måtte have. I alle sammenhænge er der jo intern modstand mod forandring, hvorfor forandring ofte kommer ved chok til systemet udefra.

Heroverfor kan jeg kun sige to ting. For det første – som nævnt ovenfor – der det efter min opfattelse ganske sikkert, at en hvilken som helst beslutningsproces vedrørende valg af anden form for registratormodel må være mere åben hos DIFO end hos dotDK af de grunde, som jeg har nævnt foroven.

For det andet kan jeg kun sige, at for mit eget vedkommende vil jeg godt på nuværende tidspunkt forpligtige mig til at rejse og støtte ideen og forslaget om, at DIFO straks i efteråret 2008 – hvis DIFO altså stadig står for .dk administrationen på det tidspunkt – åbner op for en debat om, hvorvidt der skal skiftes fra ”sole registry” til ”shared registry” modellen.

Jeg kan også forsikre om, at hvis foreninger og andre udenfor DIFO’s nuværende medlemskreds ønsker at opnå indflydelse, så er tidspunktet lige præcis nu for at opnå den maksimale indflydelse. Man kan vel næppe forestille sig et tidspunkt, hvor DIFO – givet den usikkerhed om DIFO’s fremtidige rolle i forbindelse med .dk administrationen – vil være mere åben for nye forslag.

Technorati Tags:
, , , ,

Dette indlæg blev udgivet i Danish og tagget . Bogmærk permalinket.